Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste & yksityisyydensuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Hopeapuodin asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Hopeanuoli-fanit ry
℅ Nadja Susivainio
Kourutaltankatu 1 M 182
33560 Tampere
nadja.susivainio[at]posteo.fi
www.hopeanuolifanit.fi

2. Rekisterin nimi
Hopeapuodin asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan ("Rekisteröity") tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä suoramarkkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Hopeapuodin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Hopeapuoti käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti: Verkkokaupan asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Hopeapuodin sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilauksen tehdessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka ja sähköpostiosoite. Tämän lisäksi tallennetaan uutiskirjeen tilaajat, tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
2) tilaa tavaraa.
3) tilaa sähköisen uutiskirjeen

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Suomen Hopeanuoli-fanit ry:n edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Suomen Hopeanuoli-fanit ry:n edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Suomen Hopeanuoli-fanit ry:n oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Suomen Hopeanuoli-fanit ry:lle, Suomen Hopeanuoli-fanit ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suomen Hopeanuoli-fanit ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Suomen Hopeanuoli-fanit ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Nadja Susivainiolle osoitteeseen nadja.susivainio[at]posteo.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Suomen Hopeanuoli-fanit ry
℅ Nadja Susivainio
Kourutaltankatu 1 M 182
33560 Tampere

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.7.2018.

Ketkä ovat kirjautuneet

Tällä hetkellä kirjautuneena on 1 vieras .
IP osoitteesi: 44.201.99.222
Copyright © 2022 Hopeapuoti. Powered by Zen Cart