Täältä löydät yhdistyksen säännöt.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Hopeanuoli-fanit ja sen kotipaikka on Tampere. Toiminta-alueena koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on saada kaikki suomalaiset Hopeanuolesta pitävät saman yhdistyksen alle, sekä edistää Hopeanuolen ja sen jatko- ja lisäsarjojen ja niihin perustuvien animaatiosarjojen tunnettavuutta Suomessa sekä Pohjoismaissa. Hopeanuoli on japanilaisen Yoshihiro Takahashin luoma koirista kertova sarjakuva, jonka japaninkielinen nimi on Ginga: Nagareboshi Gin. Weed on Hopeanuolen tunnetuin jatko-osa ja sen japaninkielinen nimi on Ginga Densetsu Weed. Molemmista edellä mainituista sarjoista on tehty myös animaatiosovitukset. Lisäksi aihepiirin kuuluu Yoshihiro Takahasin muu koirasarjakuvatuotanto.

Yhdistyksen toinen tärkeä tarkoitus on edistää ja ylläpitää Hopeanuolen harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta keskenään.

Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään Hopeanuoli-aiheista toimintaa, kuten fanitapaamisia, liveroolipelaamista ja muuta mukavaa yhteistä toimintaa. Yhdistys pyrkii olemaan näkyvillä myös Suomessa järjestettävissä manga- ja animetapahtumissa eli coneissa. Eli sarjakuva- ja animaatiotapahtumissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksun heidän liittyessään yhdistykseen.
 Voittoa tavoittelematon yhdistys.
 Voi järjestää arpajaisia arpajaislain puitteissa. Arpajaisilla on tarkoitus rahoittaa yhdistyksen toimintaa, taikka lahjoittaa harkinnan mukaan hyväntekeväisyyteen.
 Yhdistys voi myydä omia jäsentuotteitaan pyrkimyksenään rahoittaa toimintaansa.
• Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.
 Mahdollinen yhteistyö muiden järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä yritysten kanssa päätetään tapauskohtaisesti.
• Eläinsuojelutoiminnan tai muun hyväntekeväisyystoiminnan avustaminen taloudellisesti tai aatteellisesti mahdollista yhdistyksen nimissä.
 Edellä mainituista päättää hallitus.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistykseen ovat tervetulleita kaikki Hopeanuolesta pitävät ihmiset. Yhdistykseen liittymisen ikäraja on 11 vuotta. Vanhempien suostumus vaaditaan alle 18-vuotiaalta jäseneksi haluavalta. Jäseneksi liitytään internetin kautta täyttämällä liittymiskaavake.

Jäsenyys katsotaan alkaneeksi, kun jäsenyyttä hakeneen suorittama jäsenmaksu näkyy yhdistyksen tilillä. Jäsen saa liittyessään jäsenkortin. Lisäksi yhdistys ylläpitää internetsivustoa sekä keskustelufoorumia, jotka käsittelevät Hopeanuoli-aihepiiriä. Lisäksi yhdistys pyrkii julkaisemaan painettua jäsenlehteä, jonka vain jäsenet saavat. Hallitus valitsee jäsenlehden sekä internetsivuston sisällön tuottajat.

Jäsenen tulee ilmoittaa viipymättä mahdollinen osoitteensa muutos yhdistyksen sihteerin/jäsenrekisterin pitäjälle internetissä olevalla osoitteenmuutoskaavakkeella.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erotessa itse taikka jos hänet joudutaan erottamaan, niin kummassakaan tapauksessa yhdistys ei palauta jo maksettua jäsenmaksua.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Vuotuiseksi jäsenmaksuksi perustamiskokouksessa on päätetty 5 euroa. Seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa. Ainaisjäsenyys ei ole yhdistyksen alkuvaiheessa mahdollista.

Jäsenmaksu oleellinen, maksulla rahoitetaan mm. internetsivut ja muita palveluita sekä toimintaa. Jäsenmaksua vastaan pyrimme tarjoamaan jäsenillemme lukuisia etuuksia ja hyötyjä. Mm. edellä mainitut internetsivut ja jäsenlehden tarjoamme, mutta lisäksi erilaisia kilpailuja ja muuta toimintaa. Lisäksi jäsenet voivat saada muita etuja mahdollisilta yhteistyökumppaneilta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu perustamiskokouksessa valitut: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja (tilintarkastaja), tiedottaja, sekä 3 muuta varsinaista jäsentä, sekä 1 varajäsen. Hallitukseen kuuluvien vähimmäismäärä on kahdeksan (8) henkilöä, enimmäismäärä kaksikymmentä (20) henkilöä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien toimikausi on yksi kalenterivuosi. Vastaisuudessa uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille ensisijaisesti sähköpostilla. Mikäli jokin jäsen on estynyt tulemasta kokoukseen, niin hänelle voidaan tarjota mahdollista osallistua etänä kokoukseen, internetin välityksellä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.